Fundacja Rodzin Górniczych została założona w 1997 roku. W 2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne oraz odliczeń 1% należnego podatku.

Celem naszej działalności jest materialne wspieranie rodzin górników, w których rodzic pracujący w kopalni poniósł śmierć, został inwalidom górniczym lub z innych przyczyn rodzina górnika żyje w niedostatku lub też znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i poszukuje doraźnego wsparcia ze strony  organizacji pożytku publicznego.

Wspieramy rodziny górnicze zapewniając zapomogi finansowe wdowom i sierotom z rodzin górniczych, a także dzieciom niepełnosprawnym i inwalidom górniczym. Nasza OPP wypłaca również stypendia dla uczących się dzieci z rodzin górniczych zapewniając edukację na właściwym poziomie – w szczególności po utracie rodzica pracującego w kopalni, stwarzając tym samym możliwość wyrównania szans na zdobycie odpowiedniej edukacji. Oprócz stypendiów, Fundacja Rodzin Górniczych wspiera dzieci z rodzin górniczych również poprzez warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia poszerzające ich zainteresowania i dające możliwość rozwijania ich.

Pomagamy rodzinom górniczym z niepełnosprawnymi dziećmi fundacja dofinansowuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, operacje i zabiegi oraz rehabilitacje, dzięki czemu dzieci z tych rodzin mają szansę na częściowy lub całkowity powrót do zdrowia.

Nasza organizacja pożytku publicznego wspiera materialnie również wdowy po zmarłych górnikach, często z dziećmi, nie mające możliwości znalezienia zatrudnienia i zapewnienia podstawowych potrzeb swojej rodzinie. Często nie posiadają renty po zmarłym małżonku, nie posiadając jednocześnie wystarczającego wykształcenia wynikającego z zajmowania się domem lub z racji swojego wieku nie mogą zostać zatrudnione. Nasza Fundacja Rodzin Górniczych wspiera je w formie zapomóg.

Nasza Fundacja wspiera finansowo także inwalidów górniczych, który z powodu specyfiki swojej pracy zawodowej doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego im podjęcie innego zatrudnienia. Niepełnosprawni będący ofiarami katastrof górniczych często potrzebują również wsparcia organizacji pożytku publicznego w celu przywrócenia częściowej sprawności (jeśli nie jest możliwa całkowita), dlatego też Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi zbiórki pieniędzy oraz zachęca do odpisu 1% podatku w celu zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, przeprowadzenia odpowiednich zabiegów i operacji oraz umożliwienia podjęcia rehabilitacji.

Pamiętaj, że Twój jeden procent przeznaczony na cele naszej organizacji może pomóc powrócić komuś do zdrowia, zdobyć wykształcenie lub utrzymać osieroconą rodzinę po utracie bliskiej osoby.

Wspieramy rodziny górnicze z takich grup, jak: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.

AKTUALNOŚCI