Statutowa działalność Fundacji Rodzin Górniczych to materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.


 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO  - KRS: 0000127003

Rok rejestracji: 1997         REGON: 273766911

              KALENDARIUM

  • W dniu 18.12.1997 roku wpisana do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Miasta st.Warszawy, pod numerem F - 1457/97
  • 11 września 2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS: 0000127003
  • Fundacja Rodzin Górniczych jest od 2004 roku organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w Ministerstwie  Sprawiedliwości
  • W 2007 roku Fundacja rozszerzyła zakres udzielanej pomocy również dla inwalidów górniczych, którzy ulegli wypadkom w kopalniach.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek górników i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne (Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.) oraz odliczeń 1% należnego podatku.

W okresie działalności Fundacja pomogła ponad 5000 osób, przekazując na ich rzecz przeszło 28 mln złotych poprzez stypendia dla dzieci uczących się, zapomogi, finansowania rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, turnusy rehabilitacyjne.

 

POMAGAMY:

  • DZIECIOM, które w wyniku wypadku na kopalni straciły rodzica bądź wypadek ograniczył jego sprawność, przez co rodzice nie mogą zapewnić im wystarczającego wsparcia przede wszystkim w edukacji. Fundacja wspiera je w tym zakresie poprzez stypendia oraz warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne.

  • WDOWOM, które po utracie męża zostają same z dziećmi, nie zawsze mając możliwość znalezienia zatrudnienia, których dochody nie zabezpieczają ważnych potrzeb rodziny. Fundacja wspiera je poprzez wypłaty zapomóg.

  • GÓRNIKOM INWALIDOM poszkodowanym w wypadkach przy pracy, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacji.

  • RODZINOM Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI. One także mogą otrzymać stypendium, jeśli się uczą. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.

JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDE WSPARCIE - POMÓŻ I TY

JakPomaga1