Pomoc społeczna spoza Fundacji

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla jedynaka. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka.

Jak otrzymać świadczenie 500 zł? Szczegoły dostępne są na stronie programu:
https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/program-rodzina-500

 

POMOC SPOŁECZNA - INFORMACJE OGÓLNE

 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Główne cele pomocy społecznej:
 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity  Dz.U. z 2009 r.  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2006 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

 • KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): -ubóstwa, -sieroctwa, -bezdomności, -bezrobocia, -niepełnosprawności, -długotrwałej lub ciężkiej choroby, -przemocy w rodzinie, -potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, -bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, -braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, -trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, -trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, -alkoholizmu lub narkomanii, -zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, -klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 • POMOC SPOŁECZNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA

-zasiłek stały, -zasiłek okresowy, -zasiłek celowy, -specjalny zasiłek celowy, -zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, -pomoc dla rodzin zastępczych, -pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze, -świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców; * Zasiłek stały (czytaj więcej http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=85) * Zasiłek okresowy (czytaj więcej http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=86) * Zasiłki celowe (czytaj więcej http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=87)* Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (czytaj więcej http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=88) * Rodziny zastępcze (czytaj więcej http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=95) Wykaz teleadresowy wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie – w układzie województw (kliknij http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=116)

 • ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO TEGO ZASIŁKU

(czytaj więcej na ten temat http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=295)

 • DODATEK MIESZKANIOWY

Jeżeli masz problemy z płaceniem czynszu za mieszkanie, możesz złożyć wniosek w swojej gminie o przyznanie pomocy finansowej. (czytaj więcej na ten temat http://prawocywilne.blox.pl/2010/01/Dodatek-mieszkaniowy-jak-otrzymac-dodatek.html) · FUNDUSZ ALIMENTACYJNYJeżeli mamy zasądzone alimenty i nie można wyegzekwować pieniędzy od dłużnika, to warto starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. (czytaj więcej na ten temat http://prawocywilne.blox.pl/2010/06/Fundusz-alimentacyjny-komu-przysluguje.html)  

 • FORMULARZE I WZORY WNIOSKÓW

* Wniosek o zasiłek rodzinny (kliknij aby pobrać http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=318)* wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kliknij aby pobrać http://www.uml.lodz.pl/index.php?str=4312* wniosek o dodatek mieszkaniowy (kliknij aby pobrać http://www.mops.katowice.pl/?str=129)